Eboltás

Apr
18

Beküldte Admin tovább

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

Apr
10

Pályázhatnak: Dunaegyháza Község közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 • közrend, közbiztonság, vagyonvédelem
 • sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport
 • egyházi élet támogatása
 • szlovák nemzetiség kultúrájának megőrzése, hagyományok ápolása

Támogatás formája: 

 • a civil szervezetek működési támogatása,
 • a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
 • a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,
 • a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása.

Támogatás általános feltételei:

 • a pályázó a közhasznúsági jelentését az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtotta és letétbe helyezte
 • a pályázónak nincs lejárt köztartozása
 • a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt
 • nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Dunaegyháza Község  Polgármesteréhez címezve, 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. címre kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti és 1 másolati példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 27. 12 óra személyes benyújtás esetén.

Postai benyújtás esetén a 2015. április 27. postai bélyegzős feladás fogadható el.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: A pályázót egyszeri esetben - 8 naptári napos határidő kitűzésével - hiánypótlásra lehet felszólítani elektronikus formában a pályázat benyújtástól számított 5 munkanapon belül. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:  A benyújtott pályázati anyagok pályázati adatlapját támogathatósági és a  támogatás felhasználásának szempontjából az Általános, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

Mellékletek:

Létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat) másolati példány pályázó által hitelesítve.

Bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.

Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről. (Minta letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról.)

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. (Minta letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról.)

Igazolás a Mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről eredetiben.

Igazolás az adótartozás és vámtartozás mentességről.

Pályázó nyilatkozata a saját erő mértékéről eredetiben.

Pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

                                                                                                                        Szilágyi István

                                                                                                                         polgármester

 

A pályázati adatlap (.docx) ide kattintva tölthető le.

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Óvodai beiratkozás

Mar
28

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Dunaegyháza Község Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy a fenntartásában működő Dunaegyházi Mákszem Óvodában,  a 2015/2016-os nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2015. május 4-5 (hétfő, kedd) 830-1600 óráig

Helye: Dunaegyházi Mákszem Óvoda

          Dunaegyháza Mikszáth K. u. 36.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
 • TAJ-kártyát
 • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen).
 • Amennyiben a gyermeke hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozatot.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.   Nkt. 49.§(1)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre Nkt. 49.§(2)

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  Nkt. 8.§(1)

2015. szeptember 01-től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Nkt. 8. § (2)

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.   Nkt. 49.§(4)

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet 20. §. (2)

Az óvoda felvételi körzete: Dunaegyháza község közigazgatási területe.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen túl határozati formában közli a szülővel 2015. május 22-ig.

A felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőségeket a Nkt. 37-38.§-ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a - gyermek érdekében eljárást indíthat.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (szakértői vélemény alapján), óvodai csoportban, a többi gyermekkel együtt történik. 

Az óvoda, alapító okirata szerint, szlovák nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytató óvoda, felvételnél elsőbbséget élveznek a nemzetiségi nevelést igénylő gyermekek.

 Óvodai nevelési év: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tart.

Az első óvodai foglalkozási nap a nevelési év első napja: 2015. szeptember 1. (kedd)

 

Dunaegyháza, 2015. március 25.

                                                                          Dunaegyháza Község Önkormányzata

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Hirdetmény

Mar
05

HIRDETMÉNY

A 2014-2020-as uniós pályázati ciklusban jelentősen átalakul az európai uniós pályázatok hazai rendszere. A Széchenyi 2020 programban az önkormányzatok jelentősebb szerepet kapnak nemcsak saját, hanem a településükön székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások projektjeinek generálásában, fejlesztésében is.

Mivel a források 60%-a gazdaságfejlesztési célra tervezett, létfontosságú, hogy az Uniótól és a Magyar Kormánytól érkező támogatás életképes, hosszú távon is fenntartható fejlesztéseket generáljon. Az alulról építkező helyi kezdeményezések összehangolása, a szférák közötti együttműködés erősítése, a stratégiai tervezés, forráskutatás külső szakértőkkel való együttműködést igényel. Az életképes, fenntartható projektek generálása aktív folyamat, amelyben a buktatók elkerülése legalább olyan fontos, mint az innováció előmozdítása.

Községünk Önkormányzata  a sikeres pályázatok  érdekében együttműködési megállapodást kötött  Zsámbokiné Huszár Anett pályázati szakértővel. A megállapodás egyik célja, hogy az önkormányzat és a helyi vállalkozások pontos és konkrét pályázati információhoz jussanak. Az együttműködési megállapodás egyik felet sem kötelezi kizárólagos megbízási vagy egyéb jogviszonyra.

Fontos, hogy a tanácsadás előre egyeztetett időpontban, a dunaegyházi székhelyű vállalkozásokra is vonatkozik. A tanácsadás költséggel nem jár, díjkötelesnek az együttműködés eredményeként letisztult projektek, a külön megbízási szerződés keretében térítéskötelesen végzett szolgáltatások számítanak.

Érdeklődni, időpontot egyeztetni a Községházán lehet munkaidőben.

                                                                                                                                                  Szilágyi István
                                                                                                                                                   polgármester

Beküldte Admin tovább

Oldalak

Feliratkozás Dunaegyháza RSS csatornájára